nakupni kosik

Nákupní košík
Celkem 0 Ks
Cena 0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu  Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti prodávajícího Fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku jako Vladimír Marek ičo:01353934 (dále jen poskytovatel)


1.Služba-Podmínky,popis omezení
 
 
  Na internetových stránkách www.makpotraviny.cz může zákazník poptávat zboží a při doručení koupit.Poskytovatel prezentuje zboží,které je zákazníkovi dostupné prostřednictvím internetových stránek www.makpotraviny.cz

Využít služby může každá fyzická osoba starší 18let,která souhlasí se smluvníma podmínkama a dá souhlas se zpracováním osobních údajů na stránkách www.makpotraviny.cz.

Z důvodu vyloučení pochybností,slmouva o koupi zboží mezi poskytovatelem a zákazníkem se považuje za uzavřenou teprve doručením zboží na smluvenou adresu a předáním zboží.Dostupnost zboží prezentovaná na stránkách poskytovatele je vázána na skladové zásoby poskytovatele a poskytovatel negarantuje jejich dostupnost vždy a v plné výši.V případě, že poskytovatel nahradí požadované zboží zbožím jiným než si zákazník objednal a zákazník převezme doručené zboží jak je psané ve faktuře má se zato, že zákazník se změnou souhlasí v plném rozsahu.V případě objednání váženého zboží a to zejména ovoce a zeleniny,masa,lahůdek a některých dalších vybranných produktů,se může výsledná cena drobně lišit od ceny,která se zobrazuje při přidání do koše a tudíš i výsledná cena při objednání.Poskytovatel však vynaloží věškeré úsilí,aby výsledná cena byla pokud možno rovna ceně při potvrzení objednávky. V případě nedostupnosti zákazníkem objednaného zboží zákazník souhlasí s nahrazením zboží produktem podobným ve stejné cennové relaci.Zákazník takovéto zboží může při předání odmítnout.

2 Změna obchodních podmínek

  Poskytovatel je oprávněn změnit smluvní podmínky prodeji kdykoli.Nové smluvní podmínky nabývají platnost dnem jejich zveřejnění na stránkách www.makpotraviny.cz A má se zato,že zákazník který nakupuje u poskytovatele poté co jsou nové smluvní podmínky zveřejněny na www.makpotraviny.cz plně souhlasí s jejich novým zněním a zcela jím porozuměl.
Poskytovatel může kdykoli službu ukončit bez jakéhokoli vysvětlení.

3  Registrace
   Při registraci na stránkách www.makpotraviny.cz je zákazník povinnen uvést pravdivé údaje.V přípdě že dojde ke změně údajů,je zákazník povinnen oznámit tuto skutečnost poskytovateli prostřednictvím zákaznické linky na poskytovatele uvedenou v "kontaktech".Nebo upravit údaje na webové aplikaci a to bezodkladně.Zrušení registrace se provede na požádání a to na zákaznické lince.

4 Bezpečnost
Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je poskytovatel oprávněn zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla.Poskytovatel neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

5 Free money
  Free money je služba poskytovaná poskytovatelem a řídí se podmínkama které si každý zákazník musí přečíst před využitím této služby.Smluvní podmínky k této službě jsou k přečtený vždy při předání zboží a to na dodacím listě či faktuře ke zboží.Dále jsou tyto podmínky k přečtení na stránkách www.makpotraviny.cz v sekci FREE MONEY.

6 Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním
Poskytovatel postupuje při zpracování osobních údajů Zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.Zákazník uděluje poskytovateli služby souhůlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů podle §5 Zákona o ochraně osobních údajů.         

      Zásady ochrany osobních údajů

Internetový obchod www.makpotraviny.cz provozovaný fyzickou osobou Vladimír Marek ičo:01353934 zapsanou v živnostenském rejstríku na Mestském úrade Tanvald pod zn.: ZIV/127/2013/RA (dále také „MY") jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.makpotraviny.cz (webové stránky) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále se v textu dozvíte zejména:


  1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
  2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  3.  Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4.  Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
  5.  Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

       Rozsah zpracování osobních údajů
 1.1. Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména: a.Vaše jméno a příjmení
         b.adresa
         c.obchodní firma
         d.sídlo firmi
         e.ičo a dič
         f.telefonní číslo
         g.e-mailová adresa.
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

1.2 Když si na našich webových stránkách zakoupíte zboží, pro uzavření a splnění smlouvy potřebujeme Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou:
a.Vaše jméno a příjmení
b.adresa doručení
c.telefonní číslo.
d.e.mailová adresa.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy.V případě, že u nás nakoupíte, uložíme Vámi zadané údaje (především jméno a příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro použití při příštím nákupu, abyste je nemuseli znovu zadávat.Pokud budete chtít získat přístup k historii objednávek pod svým e-mailem, můžete si k němu nastavit heslo. Pakliže na našich webových stránkách vytvoříte zákaznický účet, který je zabezpečen heslem, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, včetně historie Vašich nákupů u nás, a to za účelem správy zákaznického účtu, vytváření seznamu oblíbených položek pro další nákup a za účelem zasílání nabídek našeho zboží.

Pakliže si u nás zakoupíte naše zboží, Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly dle kategorie zboží, které jste si u nás zakoupili, zajímat. Z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit odkazem v emailech nebo zasláním zprávy na info@makpotraviny.cz

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

  2. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům
    Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery.

3.Doba zpracování osobních údajů


3.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

3.2. Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží) Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 4 let.

3.3. Osobní údaje týkající se Vašeho zákaznického účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy zákaznického účtu a za účelem zasílání nabídek našeho zboží do té doby, než si jej zrušíte. Údaje o Vašich nákupech uchováváme ve Vašem zákaznickém účtu po dobu 4 let a po uplynutí této doby je smažeme.

3.4. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@makpotraviny.cz

3.5. Vedle toho můžete zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí   nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@makpotraviny.cz

4. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

    právo na přístup k osobním údajům;
    právo na opravu;
    právo na výmaz („právo být zapomenut“);
    právo na omezení zpracování údajů;
    právo vznést námitku proti zpracování; a
    právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.  
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (1) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (2) zpracování je protiprávní, (3) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (4) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.7 Reklamace
V případě zjištění závady doručeného zboží je zákazník povinnen to oznámit neprodleně na telefonní lince uveřejněné v sekci kontakty.V takovém případě mu bude na kontaktní lince zděleno jakým způsobem vyměnit případně vrátit vadné zboží.Poskytovatel však doporučuje,aby si zákazník zboží překontroloval při předání.V případě zjištění závady při předání,může zákazník uplatnit reklamaci u řidiče,který mu zboží dovezl.Řidič může o ohledem na jeho znalosti a schopnosti reklamaci odmítnout vyřídit a doporučí zákazníkovi reklamovat zboží na kontaktní lince.S ohledem na spokojenost zákazníka však poskytovatel poučí všechny dopravce,kteří zboží budou převážet o způsobu vyřízení reklamace na místě.

8 Doprava
Poskytovatel zboží,které zákazník poptává na stránkách www.makpotraviny.cz doručí zboží na adresu uvedenou při registraci.Zboží bude doručeno ke vstupním dveřím do objektu.V případě potřeby může zákazník požádat řidiče o doručení až do bytu či objektu.V takovém případě však zákazník dává souhlas se vstupem do objektu či bytu.Řidič může doručení až do objektu odmítnout a to zejména pokud se obává o své zdraví či v případě že není cesta do místa určení zcela prázdná a byl by ohrožen na zdraví.V případě objednání zboží zákazníka na stránkách www.makpotraviny.cz je zákazník povinnen být v danou dobu na místě určení a zpřístupnit řidiči cestu v případě že se nachází na cestě nějaká překážka.V případě že zákazník v danný termín není na uvedené adrese,se pokusí řidič o doručení zboží v nejbližší možný termín s tím,že může být zákazníkovi účtován poplatek za dvojí doručení.V případě pochybnosti řidiče o věku osoby která zboží přebírá a to zejména při doručování alkoholu a cigaret,je řidič oprávněn požadovat k nahlédnutí občanský průkaz či jiný doklad k prokázání věku.Řidič může odmítnout předat zboží.Pokud při snaze doručit zboží zákazník opakovaně není v místě určení a telefonicky svou nepřítomnost nezdůvodní,může poskytovatel vyžadovat zaplacení dopravy a nákladů spojených se zákazníkovou objednávkou.

9 Placení
K úhradě zboží může zákazník použít hotovost nebo platbu převodem na účet uvedený na faktuře. VZHLEDEM K POVAZE NÁKUPU A MOŽNÉ DOČASNÉ NEDOSTUPNOSTI NĚKTERÝCH PRODUKTŮ, SE MŮŽE VÝSLEDNÁ CENA LIŠIT OD CENY VE VAŠÍ OBJEDNÁVCE, PROTO VÁS PROSÍME, ABY JSTE  ÚHRADU FAKTUR PROVÁDĚLI AŽ PO JEJÍM OBDRŽENÍ PŘI PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ. DĚKUJEME

 FREE MONEY

V současné době je tato služba zrušena.

 

 

 © 2011 - 2024 1K Design s.r.o. Všechna práva vyhrazena    ||    WebDesign, e-SHOP & hosting by 1K Design! Reklamní předměty Reklamní plachty Partneři

www.pekarnatanvald.cz